Doç. Dr. Halil Sercan KOŞİK


Tel: 0232 301 94 03

E-mail: sercan.kosik@deu.edu.tr

      Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Muğla Üniversitesi
Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doktora Türk Dili ve Edebiyatı Manisa Celal Bayar Üniversitesi

       Akademik Unvanlar:

Arş. Gör. 2011-2017

Arş. Gör. Dr. 2017-2018

Yrd. Doç. Dr. 2018-2018

Dr. Öğr. Üyesi 2018-

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIMIN LİSTESİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Halil Sercan Koşik (2013), “Nef’î Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Güz, V. 8/1, p. 1977-1993.

2. Halil Sercan Koşik (2013), “Hârût ve Mârût Hakkında Tercüme Bir Risale”, Gazi Türkiyat, Bahar, 12, s. 141-153.

3. Halil Sercan Koşik (Mücahit Kaçar ile birlikte) (2014), “Fuzuli’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisinin Dibacesi Hakkında Bazı Mülahazalar”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 3/2 2014 s. 154-166.

4. Halil Sercan Koşik (Özer Şenödeyici ile birlikte) (2014), “IV. Murat’ın Bağdat Seferi Hakkında Yazılmış Bir Kaside: Tulû’î’nin Pesendîde-nâme’si”, The Journal of Academic Social Science, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 133-150.

5. Halil Sercan Koşik (Özer Şenödeyici ile birlikte) (2015), “En Muteber Kaynaktan Gaybı Öğrenmek: Bir Kuran Falı Manzumesi”, Littera Turca – Journal of Turkish Language and Literature, Volume:1, Issue:1, s. 71-96.

6. Halil Sercan Koşik (2015). “Bir Bektaşî Nasihat-nâmesinde Sünnî İtikadı İzleri”, Littera Turca – Journal of Turkish Language and Literature, Volume:1, Issue:2, Autumn, s. 93-108.

7. Halil Sercan Koşik (Adem Ceyhan ile birlikte) (2016). “Ebü’l-Mâcid b. Sıdkı’nın Nehcü’l-Belâga’dan Tercümeleri”, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, S. 4, Kış, s. 41-62.

8. Halil Sercan Koşik (Adem Ceyhan ile birlikte) (2016). Cemâlî’nin Risâle-i Durûb-ı Emsâli, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 16, Bahar, s. 33-76.

9. Halil Sercan Koşik (2020). “Kâbe Hakkında Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Bir Eser: Kitabu Vasfı Beytu’llah”, ESTAD Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, s. 1-24.

10. Halil Sercan Koşik (2020). “Divan Şiirinde Sevgilinin Güzellik Unsuru Olarak Püskürme Ben”, Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal Of Academic Literature], Yıl 6, Sayı 12, Bahar, s. 113-129.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Halil Sercan Koşik (2012) “Usûlî’nin Şiirlerinde Gönül Kavramına Dâir”, Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu”, 28-30 Nisan 2011, Ordu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Yay., s. 779-789.

2. Halil Sercan Koşik (2012), “Bilinmeyen Bir Fransızca-Türkçe Atasözü ve Deyimler Sözlüğü: Mehmet Emin’in Durub-ı Emsal-i Fransevi Lugatçesi”, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi 22-24 Aralık 2011, Muğla, Grafiker, C. II, s. 125-135.

3. Halil Sercan Koşik (2014), “17. Yüzyılda Yazılmış Bir Pend-nâme-i Attar Şerhi: Abdurrahman Abdi Paşa’nın Müfîd’i”, V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), 23-24 Haziran 2014, İstanbul.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Halil Sercan Koşik (2014), “Nûşirevân-ı Âdil’in Hikmetlerini İçeren Mensur Bir Nasihat-nâme”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, 6, s. 135-144.

2. Halil Sercan Koşik (2014), “Bâkî’nin Arapça’dan Tercüme Mensur Bir Eseri: Fezâ’il-i Mekke Yahut el-İ’lâm bi-A’lâmî Beledillâhi’l-Haram Tercümesi”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S.10, s. 131-148.

Çeviriler

1. Anhegger, Robert (2013), “Osmanlı Metinlerinin Transkripsiyonu Üzerine”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Çev. Halil Sercan Koşik, S. 18, s. 136-143.

Kitaplar

1. Halil Sercan Koşik (A. Ceyhan ile birlikte), Recaizade Mahmut Ekrem, Eskilerden Birkaç Şair -Kudemâdan Birkaç Şâir-, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2014.

2. Halil Sercan Koşik (Ö. Şenödeyici ile birlikte), Fezâyî Divanı, Kitap & Cafe Serüven, İstanbul 2015.

3. Halil Sercan Koşik (B. Selçuk, B. Kesik, Ö. Şenödeyici ve F. Kola ile birlikte), Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul, 2015.

4. Halil Sercan Koşik (Ö. Şenödeyici, C. Şen ve S. Şenödeyici ile birlikte), Sözlü ve Yazılı Anlatım Bilgileri, Kesit Yay., İstanbul 2015.

5. Halil Sercan Koşik, Nasihat-nâme-i Sıdkî (İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Kömen Yay., Konya 2016.

6. Halil Sercan Koşik (Ö. Şenödeyici ile birlikte), Osmanlı’nın Gizemli İlimleri I -Kuran Falları ve Uzun Firdevsî’ye ait Bir Örnek- , Kesit Yay, İstanbul 2016.

7. Halil Sercan Koşik, Bâkî’nin el-İ’lâm Bi-A’lamî Beledi’llâhi’l-Harâm Tercümesi (Fezâ’il-i Mekke): İnceleme-Tenkitli Metin. İstanbul: Kesit Yayınları, 2018. 494 s.

8. Halil Sercan Koşik,. Nişancı Abdurrahman Abdî Paşa Divançesi. İstanbul: DBY Yay., 2020, 144 s.

Kitap Bölümü

1. Halil Sercan Koşik (Adem Ceyhan ile birlikte) (2020). “16. Asır Şairlerinden Cemâlî’nin Bir Mesnevisi: Gülşen-i İrfân”, Cemal Aksu Armağanı, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul 2020, s. 77-115.

Ulusal Yayınevi Editörlük
1. Doç. Dr. Özer Şenödeyici, Eski Türk Edebiyatı Alıştırma Kitabı -Edebi Sanatlar ve Şiir Tahlili- , Kut Yay., Çorum 2019, 197 s. (Ders Kitabı)

2. Doç. Dr. Özer Şenödeyici, Harabâbâd, Kut Yay., Çorum 2019. (Bilimsel Kitap)

Atıflar

1. Kaçar Mücahit, 2015. “Bâkî’nin Dilinden Kanuni’nin Son Seferi: Fezâil-i Cihad’da Yer Alan Sigetvar-nâme”, Littera Turca, , S. 1, s. 27-46.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2014), “Bâkî’nin Arapça’dan Tercüme Mensur Bir Eseri: Fezâ’il-i Mekke Yahut el-İ’lâm bi-A’lâmî Beledillâhi’l-Haram Tercümesi”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S.10, s. 131-148. )

2. Karacan, Büşra, 2015. Abdurrahmân Abdî Paşa’nın Müfîd adlı eseri (1-35a varakları arası inceleme- metin), Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2014), “17. Yüzyılda Yazılmış Bir Pend-nâme-i Attar Şerhi: Abdurrahman Abdi Paşa’nın Müfîd’i”, V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), 23-24 Haziran 2014, İstanbul.)

3. Handan Akyurt, 2015. Nef’î Divanında “Gam ve Neşe” Kavramları, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ordu.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2013), “Nef’î Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Güz, V. 8/1, p. 1977-1993.)

4. Dženita Karić 2015, “Djelo ‘Dalīl al-sāʾirīn’ Imām-zāde Ḥasana al-Būsnawīja i faḍāʾilska literatura: tekstualni autoritet i sveti prostor”, Prilozi za orijentalnu filologiju, 65, p. 51-87.
(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2014), “Bâkî’nin Arapça’dan Tercüme Mensur Bir Eseri: Fezâ’il-i Mekke Yahut el-İ’lâm bi-A’lâmî Beledillâhi’l-Haram Tercümesi”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S.10, s. 131-148.)
5. Esra Hacımüftüoğlu, 2016. “Bağdat’ın Şia’dan Alınması Münasebetiyle 1639 Yılında Osmanlıca Te’lif Edilmiş El-‘Ȃdiyȃt Sȗresi Tefsiri”, EKEV Akademi Dergisi, Kış, Sayı:65, s. 171-194.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Özer Şenödeyici ile birlikte) (2014), “IV. Murat’ın Bağdat Seferi Hakkında Yazılmış Bir Kaside: Tulû’î’nin Pesendîde-nâme’si”, The Journal of Academic Social Science, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 133-150.)

6. Serhan Alkan İspirli, 2016. “Müellifi Bilinmeyen Bir Eser: Dâstân-ı Nasihat”, ASOS JOURNAL (The Journal of Academic Social Science), Yıl: 4, Sayı: 32, Kasım 2016, s. 44-61.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2014), “Nûşirevân-ı Âdil’in Hikmetlerini İçeren Mensur Bir Nasihat-nâme”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, 6, s. 135-144.)

7. Gültekin, T. Yıldız, E. Bahadır, A., 2016. “Hedef Kavramin Metaforik İncelenmesi: Zühre Yıldızı Örneği.” İdil, 5 (26), s.1825-1848

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2013), “Hârût ve Mârût Hakkında Tercüme Bir Risale”, Gazi Türkiyat, Bahar, 12, s. 141-153.)

8. Melek Dikmen ve Kamile Çetin (2016). “Klâsik Türk Edebiyatında Tefe’ül Geleneği Ve Kitap Falının Şiire Yansıması”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), N: 49 , p. 191-204.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Özer Şenödeyici ile birlikte) (2015), “En Muteber Kaynaktan Gaybı Öğrenmek: Bir Kuran Falı Manzumesi”, Littera Turca – Journal of Turkish Language and Literature, Volume:1, Issue:1, s. 71-96.)

9. Ramazan Çiftlikçi 2016. “Âşık Sıtkı Baba Dîvânı’nda Devriyeler”, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, C.:2, S.: 2, s. 13-33.

(Atıf Yapılan Çalışma: Koşik, Halil Sercan, Nasihatname-i Sıdkı, Karadeniz Teknik Ünv. SBE TDE ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon 2012.)

10. Kenan Erdoğan ve Serpil Akgül 2016. “Divan Şiirinde Gül Redifli Gazeller Üzerine Bir İnceleme”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.:40, S.:2, s. 53-65.
(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Ö. Şenödeyici ile birlikte), Fezâyî Divanı, Kitap & Cafe Serüven, İstanbul 2015)
11. Mehmet Aruf Ekici, 2016, Şeyh Galip Divanında Benzetmeye Dayalı Edebî Sanatlar, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (A. Ceyhan ile birlikte), Recaizade Mahmut Ekrem, Eskilerden Birkaç Şair -Kudemâdan Birkaç Şâir-, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2014)

12. Yaşar Türkben ve İrfan Görkaş 2017. “Ameli Hikmetin Yozgatlı Öncüsü: Halil İpek Hocaefendi”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C:6, S:2, s. 55-83.
(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2014), “Nûşirevân-ı Âdil’in Hikmetlerini İçeren Mensur Bir Nasihat-nâme”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, 6, s. 135-144)
13. Kamila Barbara Stanek 2017, “Dilde Yaşayan Kültür: Eski Geleneğin Tasarruf Kavramı Örneğinde Kültürel Miras Olarak Türk ve Leh Atasözlerinde Yansıması”, Kültürel Bellek 2017 Sempozyum, 7-9 Kasım 2017.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Adem Ceyhan ile birlikte) (2016). Cemâlî’nin Risâle-i Durûb-ı Emsâli, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 16, Bahar, s. 33-76)

14. Ozaj Suleimani, Tului’nin Paşanamesi (İnceleme –Metin), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2017.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Özer Şenödeyici ile birlikte) (2014), “IV. Murat’ın Bağdat Seferi Hakkında Yazılmış Bir Kaside: Tulû’î’nin Pesendîde-nâme’si”, The Journal of Academic Social Science, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 133-150)

15. Seydi Kiraz, 2018, “Fezâyî’nin Çihil-nâm-ı Manzûm Adlı Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ Mesnevisi”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22(2), s. 999-1034.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Ö. Şenödeyici ile birlikte), Fezâyî Divanı, Kitap & Cafe Serüven, İstanbul 2015.)

16. Ömer Uyan, 2018, “Klasik Şiirde Şair, Anlatıcı, Ben ve Öteki”, 3rd Eurasian conference on Language & Social Sciences Proceeding Book, Antalya, s. 464-471.
(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (A. Ceyhan ile birlikte), Recaizade Mahmut Ekrem, Eskilerden Birkaç Şair -Kudemâdan Birkaç Şâir-, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2014)
17. Muhammet Mutlu Aktaş, 2018, “Baki Hakkında bir Bibliyografya Denemesi”, Littera Turca, Cilt:4, Sayı:4, s. 876-913.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2013), “Nef’î Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Güz, V. 8/1, p. 1977-1993.)

18. İsmail Avcı, 2018, “Ali Uşşâkî’nin Manzum Kur’an Falı: Sürûrnâme”, Bir Devr-i Kadîm Beyefendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan, Ed. Üzeyir Aslan, Hakan Taş, Ömer Zülfe, YAYINEVİ, Ankara, s. 83-103.
(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Ö. Şenödeyici ile birlikte), Osmanlı’nın Gizemli İlimleri I -Kuran Falları ve Uzun Firdevsî’ye ait Bir Örnek- , Kesit Yay, İstanbul 2016;

Halil Sercan Koşik (Özer Şenödeyici ile birlikte) (2015), “En Muteber Kaynaktan Gaybı Öğrenmek: Bir Kuran Falı Manzumesi”, Littera Turca – Journal of Turkish Language and Literature, Volume:1, Issue:1, s. 71-96.)

19. Mustafa Sefa Çakır, 2018, “Ahmedî ve Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Ahmedi Sempozyumu Bildirileri Kitabı (2 Mayıs 2018), ed. Alim Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, Sivas, , s. 265-272.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2013), “Nef’î Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Güz, V. 8/1, p. 1977-1993.)

20. Halil Kurt, 2019, “Muhyî’nin Mahzen-i Esrâr (Sürûr-Efza)’ındaki Atasözleri ve Deyimler”, Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi, C:12, S:62, s. 175-187.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Adem Ceyhan ile birlikte) (2016). Cemâlî’nin Risâle-i Durûb-ı Emsâli, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 16, Bahar, s. 33-76)

21. Gülay Karaman, 2019, “Fuad Köprülü’nün Şeyh Galip’e Dair Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme”, Mavi Atlas, 7 (1), s. 143-162.
(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (A. Ceyhan ile birlikte), Recaizade Mahmut Ekrem, Eskilerden Birkaç Şair -Kudemâdan Birkaç Şâir-, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2014)
22. Gülay Durmaz, Şükrü Baştürk, 2019, “Bir Kuran Falı Örneği: Fâl- ı Türkî-i Manzûm ve Dil Özellikleri”, OĞUZTAD Oğuz Türkçesi Araştırmaları Dergisi, Sayı:1.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Özer Şenödeyici ile birlikte) (2015), “En Muteber Kaynaktan Gaybı Öğrenmek: Bir Kuran Falı Manzumesi”, Littera Turca – Journal of Turkish Language and Literature, Volume:1, Issue:1, s. 71-96.)

23. Ozaj Suliman, 2019, “Rumeli’ye Dair Bir Tarih Vesikası: Tului ve Paşanamesi”, Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Journal Of Turkish Language and Literature Studies in Balkans Cilt 1/Sayı 2/ Yaz 2019- Volume 1/Issue 2/Summer, ss-pp: 23-34.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Özer Şenödeyici ile birlikte) (2014), “IV. Murat’ın Bağdat Seferi Hakkında Yazılmış Bir Kaside: Tulû’î’nin Pesendîde-nâme’si”, The Journal of Academic Social Science, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 133-150)

24. Yavuz Özkul, 2019, “Hayvanların Dilinden Manzum Bir Falname Örneği”, Estad – Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, s. 1134-1169.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Ö. Şenödeyici ile birlikte), Osmanlı’nın Gizemli İlimleri I -Kuran Falları ve Uzun Firdevsî’ye ait Bir Örnek- , Kesit Yay, İstanbul 2016.)

25. Erkan Salan, 2019, “{-vAnIn} Teklik 1. Kişi Eki Üzerine”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 66, ss. 281-307.
(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Ö. Şenödeyici ile birlikte), Fezâyî Divanı, Kitap & Cafe Serüven, İstanbul 2015)
26. Mücahit Kaçar, 2019, Övgü ve Yerginin Zirve Şairi Nef’î, Edebiyat Ortamı Yay., Ankara.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2013), “Nef’î Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Güz, V. 8/1, p. 1977-1993.)

27. Engin Kaçar, 2019, İbn-İ İsa’nın Kavaid-i Tesirat İsimli Eseri: İnceleme ve Metin, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (Ö. Şenödeyici ile birlikte), Osmanlı’nın Gizemli İlimleri I -Kuran Falları ve Uzun Firdevsî’ye ait Bir Örnek- , Kesit Yay, İstanbul 2016.)
28. Faruk Ay, 2019, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi t3572 numarada kayıtlı mecmû‛a-i eş‛âr (inceleme-karşılaştırmalı metin- mestap tablosu), Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik, Nasihat-nâme-i Sıdkî (İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Kömen Yay., Konya 2016)

29. Bahir Selçuk, 2019, “Nergisi Hakkında Bir Bibliyografta Denemesi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 29, S. 2, s. 57-72.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2013), “Nef’î Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Güz, V. 8/1, p. 1977-1993.)

30. Abdullah Karaarslan, 2019, “Dıvergıng Career Paths And Socıal Networks: A Cohort Of The Students Wıth Lıterary Talent In The Sahn Madrasas In The Sıxteenth Century”, İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2014), “Bâkî’nin Arapça’dan Tercüme Mensur Bir Eseri: Fezâ’il-i Mekke Yahut el-İ’lâm bi-A’lâmî Beledillâhi’l-Haram Tercümesi”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S.10, s. 131-148)

31. Ali Arslan, 2019, “Siyer Mütercimi Olarak Bâkî (ö. 1008/1600) (Meâlimü’l-yakîn” İsimli Eseri Çerçevesinde)”, Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, C. 3, S:3, s. 389-403.
(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2014), “Bâkî’nin Arapça’dan Tercüme Mensur Bir Eseri: Fezâ’il-i Mekke Yahut el-İ’lâm bi-A’lâmî Beledillâhi’l-Haram Tercümesi”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S.10, s. 131-148)

32. Mustafa Özkat, 2019, “Türk Edebiyatında Niyet Tutma Oyunlar (Oyun Amaçlı Fal-nameler)”, VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 12-13 Aralık 2019 Tam Metin Bildiri Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s. 146-168.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (B. Selçuk, B. Kesik, Ö. Şenödeyici ve F. Kola ile birlikte), Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul, 2015)

33. Muhammet Kamçı, 2019, Feridüddin Attar’ın Pendnamesi’nin Abdurrahman Abdi Paşa Şerhi: Müfid (35a – 105a Varakları Arası İnceleme-Metin), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Erzincan.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2014), “17. Yüzyılda Yazılmış Bir Pend-nâme-i Attar Şerhi: Abdurrahman Abdi Paşa’nın Müfîd’i”, V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), 23-24 Haziran 2014, İstanbul.)

34. Buket Gündüz, Kadı Ahmed Gaffârî’nin Târîh-i Cihân-Ârâ İsimli Eserinde Türk Hanedanları (Osmanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safevîler), Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu 2019.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2014), “Nûşirevân-ı Âdil’in Hikmetlerini İçeren Mensur Bir Nasihat-nâme”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, 6, s. 135-144.)

35. Fâik Reşad, Eslâf – Terâcim-i Ahvâl – Terâcim-i Ahvâl-i Meşâhîr, haz. Ramazan Ekinci, DBY Yay., İstanbul 2019.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (A. Ceyhan ile birlikte), Recaizade Mahmut Ekrem, Eskilerden Birkaç Şair -Kudemâdan Birkaç Şâir-, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2014)

36. Abdulsamet Özmen, 2020, “Meâlimü’l-Yakîn Fî Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn’in Muhtevası Üzerine”, Littera Turca, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 71-91.

(Atıf Yapılan Çalışma: Halil Sercan Koşik (2014), “Bâkî’nin Arapça’dan Tercüme Mensur Bir Eseri: Fezâ’il-i Mekke Yahut el-İ’lâm bi-A’lâmî Beledillâhi’l-Haram Tercümesi”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S.10, s. 131-148)