Prof. Dr. Cafer ŞEN

cafer-sen

Öğrenim Durumu:

Decree Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 1993
Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı. Gazi Üniv. Sosyal. Bil. Enstitüsü. 1997
Doktora Yeni Türk Edebiyatı Gazi Üniv. Sosyal. Bil. Enstitüsü 2004
Doçent Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 2011

Profesör                            Yeni Türk Edebiyatı                     Dokuz Eylül Üniversitesi                                       2017

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Seda Aydın, 1930-1940 Arasında Yayımlanan Romanlarda Değerler

Makaleler:

Uluslararası İndekslerce Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cafer Şen, “Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun Büyük Göz Öyküsünde Aşkın Gösteren ve Aşkın Gösterilen Kavramlarının Fenomenolojisi”, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/12 Fall 2014, p. 647-663, Ankara-Turkey

Cafer Şen, Peyami Safa’nın Matmazel Noraliya’nın Koltuğu romanında Simgesel Alandan İmgesel Alana Dönüşümün Metafizik Dönüşüm Olarak Algılanışının Fenomenolojisi” Journal Of Turkology Research/Gazi Türkiyat Bahar 2015/16, 23-41

Cafer Şen, “Phenomenology of Void/ Nothingness/ Sense in Turkish Poetry” Modern Turkish Literature Researches, Ocak 2015, Yıl 7, Sayı: 13

Cafer Şen, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Doğa-Kültür Karşıtlığına/Çatışmasına Psikanalitik Bir Yaklaşım”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/8 Spring 2015, p. 1891-1916

Cafer Şen, “Insanity In The Poetry Of Necip Fazıl Kısakürek: Images Of Boundary Sensations”, Modern Turkish Literature Researches, Ocak 2014, Yıl 6, Sayı: 11

Cafer Şen, “Gökhan Akçiçek’in Eserlerinde Bilinçdışının Telafisi Olarak Yakalanan Çocuksu Anlatım”, Turkish Studies, İnternationel Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , Sayı 3/4 Summer 2008, p. 716-729,

Cafer Şen- Nurcan Şen, “Füruzan’ın Eserlerinde Karnavalımsı Bir Mekân Olarak İstanbul”, Turkish Studies, İnternationel Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Sayı 4/8, 2009, p. 2129-2140

Cafer Şen, “Fecr-i Ati Encümen-i Edebiyatı”, Turkish Studies, International Periodical For The Language, Literature and History Of Turkish or Turkic, Volume:4/1-II, Winter, 2009, p. 1313-1426

Cafer Şen, “Kitle İletişim Araçlarının Ortaya Çıkardığı Sözel Kültür Ortamında Türkçenin Zenginleşmesine Yönelik Olarak Sınırlarının Zorlanması” Journal Of Turkology Research, Sayı 7, Güz 2010, 196-210

Cafer Şen, “Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirinde Ayna İmgesinin Psikanalitik Temelleri” Türk-İslâm Medeniyeti, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 12, Yaz 2011, Sayfa 55-68

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cafer Şen, “Edebî Eserlerde Dil Deformasyonların Felsefî Temelleri”, Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları Sayı 20, 2008, Sayfa 21-35

Cafer Şen, “Bir Yapıbozum Örneği Olarak; Divan Yolu’ndan Pera’ya Selametle?”, Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Sayı 18, 2007, Sayfa 43-52

Cafer Şen, “Fecr-i Âtî Encümeni Edebîsi” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Haziran 2008, 79-93

Cafer Şen, “Tarihi Bir Şahsiyetin Edebi Eserlerdeki İzdüşümleri: Kösem Sultanlar” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, Aralık 2010

Bildiriler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Cafer Şen, “Die Haldun Taners Erzahlung dargestellten türkisch-deutschen Beziehungen im Hinblick auf die dialektische Beschreibung des Verhaltnisses Sklave-Gebieter/Ich-Andere sowie der Versuch, dem Wunsch des Gebieters/das Anderen zu entsprechen” II Internationales Symposium Über Die Deutsche-Türkischen Beziehungen Aus Historischer Und Kültüreller Perspektive, Julius Maxmilians Universitat Würzburg, , 14-17 Kasım 2013, Würzburg

Cafer Şen, “Safahat Tartışması”, 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu 19-21 Kasım 2008, Burdur-Türkiye, 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa 157-163

Cafer Şen, Nurcan Şen, “Nasreddin Hoca’nın Fıkralarında Karnaval Unsurlar”, 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca İle Anlamak Sempozyumu, Akşehir, Türkiye, 8-9 Mayıs 2008, “21. Yüzyılı Nasreddin Hoca İle Anlamak Bildiri Kitapçığı, Sayfa 757-773

Cafer Şen, Nurcan Şen, “Necdet Rüştü Efe’nin Yazarlığı ve Manzum Romancılığı”, 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 23-26 Ekim 2007, 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri Kitapçığı Sayfa 569-577

Yrd. Doç. Dr. Cafer Şen-Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı,”El yazmalarına Artık Vuruyor Güneş: Ali Rıza Öge’nin Bektaşi Şairleri ve Şiirleri Antolojisi”, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 17-18-19 Ekim 2007, “2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı, C.II” Sayfa 1309-1315

Cafer Şen, “Tarih İçerisinde Corum’daki Edebi muhite Katılan Edipler ve Bu Muhit İçerisinde Yer Alan Çorumlu Edebiyatçıların Muhtasar Biyografileri” Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, 23- 25 Kasım 2007

Cafer Şen, “Reha Çamuroğlunun Son Yeniçeri Romanında Bektaşilik Felsefesi ve Dinamiklerinin İşlenişi” Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 07-09 Mayıs 2010, Çorum, Bildiriler Kitabı 2011,

Cafer Şen, “Önay Sözer’in İsis’in Düğümü Romanında Bergama Tarihi ve Kızıl Avlu Üzerine Tartışmalar” Uluslararası  Bergama Sempozyumu, 7-9 Nisan 2011, Bergama, Bildiriler kitabı 2012. Sayfa 108-132

Cafer Şen, “Ömer Bedrettin Uşaklı’nın Şiirlerinde Aşkın (Transandantal) Bir Gösteren Olarak Kazdağları” Uluslararası Sempozyum, İKES 2013, Edremit, 2-4 Mayıs 2013, Bildiriler Kitabı 2013, Sayfa. 328-339

Cafer Şen, “Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Şiirlerinde Öznesiz Süreç Düşüncesi” Uluslararası Sempozyum, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 16-18 Kasım 2011, Bildiriler Kitabı 2012, Sayfa, 111-122

Cafer Şen, “Fenemenolojinin Edebi Esere Uygulanması, Bir Edebi Eserin Fenomenolojisi” Uluslararası Sempozyum, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 19-21 Ekim 2011, Bildiriler Kitabı 2012, Sayfa. 1025-1045

Cafer Şen, “Fecr-i Ati Encümeni İle Yeni Lisancılar Arasındaki Dil Tartışmaları” VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Türk Dil Kurultayı, 20-25 Ekim 2008, Ankara.

Cafer Şen “Mehmet Akif’in Şiirlerinde Anakronizm” Uluslararası Sempozyum, Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, 12-14 Ekim 2011

Cafer Şen, “1915 Olaylarından Sorumlu Tutulan Bir Bektaşi Babasının; Ali Rıza Öge’nin Ermeniler Tarafından Hayat Boyu İzlenmesi ve Öldürülmek İstenmesi” Uluslararası  1. Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyum, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2-4 Mayıs 2012

Cafer Şen, “Şabânî Azizlerinden İbrahim Hâs’in Mektuplar’inda, Kendini “Kim Olabileceksem Oyum” Şeklinde Tanimlayan Varlik’in Fenomenolojisi” Uluslar arası Şeyh Şabani Veli Sempozyumu, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, 2-4 Mayıs 2012

Cafer Şen, “Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirinin Psikanalitik Temelleri Üzerine” Ahmet Hamdi Tanpınar Uluslararası Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, 24-25 Mayıs 2012, İstanbul

Cafer Şen “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Yunus Emre Okumaları/Yorumları” Doğumunun 770. Yıl Dönümünde Yunus Emre Sempozyumu, 26-27 Kasım 2010, Fatih/ İstanbul

Cafer Şen “İkincil Özdeşleşmeyi Ortaya Çıkaran Bir Savaş Olarak; 1897 Osmanlı- Yunan Harbi’nin Türk Edebiyatında Yansımaları” I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu Harp Edebiyatı, 1-3 Kasım 2013, Çankırı.

Cafer Şen “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Şehir Karşısında Görülen Çiftdeğerlilik Duyumunun Psikanalitik Temelleri” III. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 1-3 Mart 2015, Şanlıurfa.

Cafer Şen “Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Yüce’nin Tahribi Karşısında Men Edilen’in Direnişi” Doğumunun 85. Yıldönümünde Cengiz Aytmatov Sempozyumu, 17-18 Aralık 2013, Eskişehir

Cafer Şen “Bir Bektaşi Babası Ali Rıza Öge’nin Hayatı ve Eserleri” Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi, 25-27 Mayıs 2014, Eskişehir.

Cafer Şen “Birinci Dünya Harbini Konu Alan Romanlarda Harp Zenginleri ve Bunların İttihat ve Terakki Fırkasıyla İlişkilendirilmesi” 100.Yılında I. Dünya Savaşı Sempozyumu, 16-18 Ekim 2014, İzmir.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Cafer Şen, “Yahya Kemal’in Beyaz Lisan’ı”, Bir Medeniyeti Yorumlamak Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 03-07 Kasım 2008, “İstanbul Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası V” Sayfa 525-535

Cafer Şen, “Klasik Türk Şiirinde Apolloniyen Eğilimler”, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 15-16 Mayıs 2009, “Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu” Bildiri Kitapçığı, Sayfa 509-517

Cafer Şen, “Tarih İçerisinde Amasya’daki Edebi muhite Katılan Edipler ve Bu Muhit İçerisinde Yer Alan Amasyalı Edebiyatçıların Muhtasar Biyografileri” 1. Amasya Araştırmaları Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 13-14-15 Haziren 2007, “1. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri” Bildiri Kitapçığı, Sayfa 741-761

Cafer Şen, “18 Yüzyıl Türk Şiirinde Görülen Dekadans Tavır”, V. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Uluslararası -, 16-18 Ekim 2009 Mardin. (Bildirileri Henüz Basılmadı)

Cafer Şen “Simülasyon ve Çocuk Eğitimi”, I. Çocuk ve Gençlik Eğitimi Sempozyumu Kavramlar ve Etik Değerler, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2006, Ankara.

Cafer Şen, “Harp Edebiyatı Metinlerinin Diğer Tarihî Metinlerle Karşılaştırılması” Türk Harp Edebiyatı Sempozyumu, 1998, Çanakkale

Cafer Şen, “Ahmet Mithat’ın Romanlarında Felsefi Söylemin ‘Ne’liği”, Ulusal Ahmed Midhat Efendi Sempozyumu, 20 Aralık 2012, Manisa,

Cafer Şen, “Yunus Emre’nin Şiirlerinde Varlık’ın Fenomenolojisi”, Medeniyetin Şafağında Yunus Emre Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2015, Aksaray,

Cafer Şen, “Necip Fazıl Şiirinde Ben’in Fenomenolojik Temelleri Üzerine” Necip Fazıl Kısakürek’in 30. Yıldönümü Münasebetiyle Düzenlenen Bilgi Şöleni, Dumlupınar Üniversitesi, 25 Mayıs 2013, Kütahya.

Kitaplar

Doç. Dr. Cafer Şen, Türk Romanında Felsefi Açılımlar, Ankara 2012, Akçağ Yayınları

Cafer Şen, Fecr-i Âti Edebiyatı, Ankara 2006, Gazi Kitabevi Yayınları, .

Cafer Şen, Nurcan Şen (Hazırlayanlar), “Fuat Köprülü, Hayat-ı Fikriye”, Ankara 2007, Akçağ Yayınları

Cafer Şen (Hazırlayan) Kemal Ragıp, Bir İzdivacın Hikâyesi ve Kapalı Kutu, Ankara, 2014, Kurgan Yayınları.

Kitap İçi Bölümleri

Cafer Şen, “Fecr-i Âti Encümeni Edebiyatı” Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış, Ankara, 2013, Kurgan Yayınları

Cafer Şen, Sezai Karakoç Kitabı, “Sezai Karakoç Şiirinin Psikanalitik ve Fenomenolojik Temelleri Üzerine Bir İnceleme” Bölümü Yazarlığı, Sayfa 202-232, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2010

Cafer Şen, Fuad Köprülü Kitabı, , “Bir Fecr-i Âtî Eleştirmeni ve Polemikçisi Olarak Köprülüzâde Mehmed Fuad” Bölümü Yazarlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011

Cafer Şen, “Yunus Emre’nin Hayatı, Eserleri, Tasavvuf Felsefesi” 13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Yunus Emre, s. 135-221, (Haz. Prof. Dr. Ejder Okumuş), 2012, İstanbul, İnsan Yayınları

Cafer Şen, “Servet-i Fünûn Roman”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C.7, Ankara 2006, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları,

Cafer Şen, “Milli Edebiyat Dönemi Şiiri”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C.8, Ankara 2007, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları,

Cafer Şen, “Çerçeve Öykü, Durum (Trajik-Komik)” Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Cilt I, Ankara, 2003, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları,

Cafer Şen, “Karakter, Kısa Hikâye” Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Cilt II, Ankara, 2004, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları,

Cafer Şen, “Kurgu, Kurmaca” Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara, 2005, Cilt III, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları,

Cafer Şen, “Edebî Eserlerde Görülen Platonik Aşk Duyumunun ve Ulaşıl(a)mayan Sevgili Tipinin Psikanalitik ve Fenomenolojik Temelleri Üzerine”, Şerif Aktaş’a Armağan Kitabı, Ankara 2012, Kurgan Edebiyat

Cafer Şen, Yabancılar İçin Türkçe I, Yazılı Anlatım Bölüm Yazarlığı, Gazi Üniversitesi Yayınları Ankara 2000

Cafer Şen, Yabancılar İçin Türkçe II, Metin Yazarlığı, Gazi Üniversitesi Yayınları Ankara 2002

Projeler:

Cafer Şen, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dili Kurumu Başkanlığı, Türkiye Türkçesi Sözcükleri Projesi, Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü Projesi kapsamında Kitabu Nesrü’l-Le âli edlı eserinin taranması

Cafer Şen, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Dünyası Ortak Edebiyat Projesi’nin alt grubu Türk Dünyası Edebiyat Tarihi’nde Milli Edebiyat Dönemi Şiiri bölümünün yazılması

Cafer Şen, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Dünyası Ortak Edebiyat Projesi’nin alt grubu Türk Dünyası Edebiyat Kavram ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü’nde Çerçeve Öykü, Durum (Trajik-Komik), Karakter, Kısa Hikâye, Kurgu, Kurmaca kavram ve terimlerinin yazılması

SCI & SSCI & Arts and Humanities Tarafından Taranan Uluslararası Dergilerde Hakemlik

BİLİG, Journal of Social Sciences of the Turkish World

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Hakemlik

ERDEM, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür

Merkezi Yayını

TÜBAR, Journal of Turkology Researceh, Türklük Bilimi Araştırmaları,

GAZİ TÜRKİYAT, Journal of Turkology Researceh, Gazi Üniversitesi Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi

TURKISH STUDIES, İnternationel Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

YENİ TÜRK EDEBİYATI, Dergâh Yayınları Yayını

Ulusal Edebiyat Dergilerinde Çıkan Makaleler

Cafer Şen, “Sisli Bir Gündüz Vakti Aydınları Bilge’ce Uyarmak: Uyandırmak” Türk Dili, (Türk Dil Kurumu Yayınları) Sayı 569, Mayıs 1999, 443-450

Cafer Şen, “Arayışlar Devri Türk Edebiyatında Klasikler Tartışması” Bilge, (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları), Sayı 21, Yaz 1999, 102-106

Cafer Şen, “Bir Harp Edebiyatı Var mıdır? Varsa Nedir? Ne değildir?” Belgelerle Türk Tarihi, Sayı 4, Mayıs 1997, 74-80

Cafer Şen, “Oğuz Atay’ın Kurmaca Dünyasında Oyun Oynamak veya Oyunlarla Oynamak” Son Duvar, Sayı 2, Nisan 1997, 34-36

Cafer Şen, “Oğuz Atay’ın Kurmaca Dünyasında Kişisel Hesaplaşma ve Olası Aydınlar” Son Duvar, Sayı.4, Haziran 1997, 40-42

Cafer Şen, “Kurmaca Bir Dünyada Tutsaklık ve Faucault Sarkacı” Araf, Sayı 3, Nisan 1994, 20-21

Cafer Şen, “Alev Alatlı’nın Or’da Kimse Var Mı? Nehir-Roman Serisinin Eleştirel Kurgusu Üzerine” Son Duvar, Sayı 6, Eylül 1997, 18-21

Cafer Şen, Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat Sırları” Dergâh, C.7, Sayı 74, Nisan 1996, 11-22

Cafer Şen, “Kurmacadan Gerçeğe Doğru Bir Serüven: Van Gölü Canavarı-Bir Mit’e Beş Kala” Dergâh, Sayı 89, Temmuz 1997, 19-21

Cafer Şen, “Türk Edebiyatında Şathiyeler” Dergâh, Sayı 135, Mayıs 2001

Cafer Şen, “Yunus Emre Şerhleri” Dergâh, Sayı160, Nisan 2005

Cafer Şen, “Modern Öncesi Edebî Metinlere Bir Yaklaşım Yöntemi ve Gülzâr-ı Aşk” Dergâh, Sayı 194, Nisan 2006, 11-23

Cafer Şen-Mustafa Tatcı “Evveli Kahr Âhiri İhsan Bir Niyazî-i Mısrî Yorumu” Dergâh, Sayı 198, Ağustos 2006, 14-15

Cafer Şen, “Bir Romancının Romanı Veya Bir Biyografi Kurmacası: Cemil Şevket Bey, Aynalı Dolaba İki El Revolver” Irmak, S.1, Haziran 1998, 37-39

Cafer Şen, “Harp Edebiyatı mı, Yoksa Harap Edilmişliğin Edebiyatı mı?” Edebiyat Güncesi, Sayı 16, Mayıs-Haziran 2000, Bir Romancının Romanı Veya Bir Biyografi Kurmacası: Cemil Şevket Bey, Aynalı Dolaba İki El Revolver” Irmak, S.1, Haziran 1998, 37-39

Cafer Şen, “Alev Alatlı’nın Scrödiger’in Kedisi Adlı Romanında Alternatif Bir Mantık Tasarımı” Edebiyat Güncesi, Sayı 19, Nisan 2000, 26-35

Cafer Şen, “Aşk Estetiği ya da İslam Sanatlarının Felsefesi Üzerine”, Yedi İklim, Sayı 206-207, Haziran 2007

Cafer Şen, “II Meşrutiyet Döneminde Gazeteler ve Edebiyat Dergileri Etrafındaki Kamplaşmalar”, Baykara, Sayı 6, Sonbahar-Kış 2007, Sayfa 20-23

Cafer Şen, “Gerçeğe Ulaşmanın Bir Yöntemi Olarak Fenomenoloji ve Fenomenolojinin Edebiyatla İlişkisi” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 1, Mayıs-Haziran 2010, s. 40-50

Cafer Şen, “Öznesiz Bir Süreç Olarak Edebî Metinle Kurulan Diyalog” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 2, Temmuz-Ağustos 2010, s. 43-48

Cafer Şen, “Jacques Lacan’ın Psikanalizim Kuramına Göre Edebî Eserin Kökenleri Hakkında; Şairler ve Yazarlar Hadım Edilemezler” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 3, Eylül-Ekim 2010, s. 25-41

Cafer Şen, “Kültürel Narsisizm; Öznenin Yitimi mi? Yoksa Ben’in Kendine Özgü Bir X Olma Süreci mi?” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 4, Kasım-Aralık 2011, s. 19-28

Cafer Şen, “Yunus Emre Şiirinin Fenomenolojik ve Psikanalitik Temelleri Üzerine Bir İnceleme” Eski-Yeni, Eskişehir, Sayı 27, Mayıs 2011, s. 14-22

Cafer Şen, “Yüceltilen Çilecilik ve Suçluluk: Edebi Eserlerde Sembol ve İmge Üretiminin Kökensel ve İlksel Nedenleri” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 5, Ocak-Şubat 2012, s. 28-37

Cafer Şen, “Edebî Eserlerde Görülen Aşk’ın Aşkın (Transandantal) Fenomenolojisi” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 6, Mart-Nisan 2012, s. 3-11

Cafer Şen, “Edebî Eserde Kadın ve Kadın Temasının Sıklıkla İşlenmesinin Psikanalitik Temelleri Üzerine” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 7, Mayıs-Haziran 2012, s. 7-15

Cafer Şen, “Varlık ve Hiçlik Bağlamında; Aydınlanma Hiçliği/ Olumsuzu/ Eksikliği Fark Etmektir Varlığı/ Olumsalı/ Doluyu Değil” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 8, Temmuz-Ağustos 2012, s.6-17

Cafer Şen, “Yunus Emre’nin Tasavvuf Felsefesi” Eski-Yeni, Eskişehir, Sayı 39, Mayıs 2012, s. 14-20

Cafer Şen, “Ali Rıza Öge (Kadîmî)’nin Hayatı ve Eserleri” Keşkül, İstanbul, Sayı 22 Bahar, 2012, s. 108-115

Cafer Şen, “Edebî Söylemin Düzeninde Bir Yapısöküm Tavri Olarak “Yaratici/Yaz(dır)ıcı Hastalık”ın Psikanalitik Temelleri Üzerine” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 9, Eylül-Ekim 2012, s.6-17

Cafer Şen, “Estetik Kaygıyla Gerçeklikten Kopan Şair Kısmına Uygun Bir Nevroz Durumu: Gösterenin Altının Oyulması” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 10, Kasım-Aralık 2012, s. 39-46

Cafer Şen, “Tekinsizin Geri Dönüşü, Edebî Eserler ve Sinemada Canavar/İmgelerine Yönelişin Psikanalitik Temelleri Üzerine 1” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 11, Ocak-Şubat 2013, s. 52-56

Cafer Şen, “Tekinsizin Geri Dönüşü, Edebî Eserler ve Sinemada Canavar/İmgelerine Yönelişin Psikanalitik Temelleri Üzerine 2” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 12, Mart-Nisan 2013, s. 49-53

Cafer Şen, “Hegel’in Tin Kemiktir Önermesi Karşısında Edebiyatta ve Hayatta Kovulan Bedensel Duyumlar 1” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 13, Mayıs-Haziran 2013, s. 30-35

Cafer Şen, “Hegel’in Tin Kemiktir Önermesi Karşısında Edebiyatta ve Hayatta Kovulan Bedensel Duyumlar 2” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 14, Eylül-Ekim 2013, s.30-35

Cafer Şen, “Beni Bunun Dışına Dahil Edin; Türk Şiirinde Boşluk ve Hiçlik İmgesinin Fenomenolojisi” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 16, Kasım-Aralık 2013, s.24-31

Cafer Şen, “Beni Bunun Dışına Dahil Edin; Türk Şiirinde Boşluk ve Hiçlik İmgesinin Fenomenolojisi II” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 17, Ocak-Şubat 2014, s.37-41

Cafer Şen, “Kim İnanır Kendinin İnandığına, İskender Pala’nın Mihmandar Romanında Meteryalist-Ampirik ile Spekülatif İdea Anlam Arasında Gidiş Gelişler” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 21, Eylül-Ekim 2014, s.19-25

Cafer Şen, “Kim İnanır Kendinin İnandığına; İskender Pala’nın Mihmandar Romanında Meteryalist-Ampirik ile Spekülatif İdea Anlam Arasında Gidiş Gelişler II” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 22, Kasım-Aralık 2014, s.47-55

Cafer Şen, “Poetika Erotikadır Poetika Erotika’dır; Sanat Eseri/Edebî Eser Hem Semptomdur Hem Tedavi” Kurgan Edebiyat, Ankara, Sayı 23, Ocak-Şubat 2015 s. 78-84