Assoc. Prof. Dr. Halil Sercan KOŞİK

halil

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Muğla Üniversitesi
Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doktora Türk Dili ve Edebiyatı Manisa Celal Bayar Üniversitesi

 

      Akademik Unvanlar:

R. A. 2011-2017

R. A. Dr. 2017-2018

Asst. Prof. 2018-

      Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Koşik, Halil Sercan (2013), “Nef’î Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Güz,  V. 8/1, p. 1977-1993.

Kaçar, Mücahit ve Koşik, Halil Sercan (2014), “Fuzuli’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisinin Dibacesi Hakkında Bazı Mülahazalar”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 3/2 2014 s. 154-166.

Şenödeyici, Özer ve Koşik, Halil Sercan (2014), “IV. Murat’ın Bağdat Seferi Hakkında Yazılmış Bir Kaside: Tulû’î’nin Pesendîde-nâme’si”, The Journal of Academic Social Science, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 133-150.

Halil Sercan Koşik (Özer Şenödeyici ile birlikte) (2015), “En Muteber Kaynaktan Gaybı Öğrenmek: Bir Kuran Falı Manzumesi”, Littera Turca – Journal of Turkish Language and Literature, Volume:1, Issue:1, s. 71-96.

Halil Sercan Koşik (2015). “Bir Bektaşî Nasihat-nâmesinde Sünnî İtikadı İzleri”, Littera Turca – Journal of Turkish Language and Literature, Volume:1, Issue:2, Autumn, s. 93-108.

Halil Sercan Koşik (Adem Ceyhan ile birlikte) (2016). “Ebü’l-Mâcid b. Sıdkı’nın Nehcü’l-Belâga’dan Tercümeleri”, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, S. 4, Kış, s. 41-62.

Halil Sercan Koşik (Adem Ceyhan ile birlikte) (2016). Cemâlî’nin Risâle-i Durûb-ı Emsâli, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 16, Bahar, s. 33-76.

Halil Sercan Koşik (2017). “Müellifi Bilinmeyen Manzum Bir Kuran Falı”, Littera Turca – Journal of Turkish Language and Literature, V: 3, Issue:4, s. 127-141.

      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Koşik, Halil Sercan (2012) “Usûlî’nin Şiirlerinde Gönül Kavramına Dâir”, Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu”, 28-30 Nisan 2011, Ordu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Yay., s. 779-789.

Koşik, Halil Sercan, (2012), “Bilinmeyen Bir Fransızca-Türkçe Atasözü ve Deyimler Sözlüğü: Mehmet Emin’in Durub-ı Emsal-i Fransevi Lugatçesi”, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi 22-24 Aralık 2011, Muğla, Grafiker, C. II, s. 125-135.

Koşik, Halil Sercan (2014) “17. Yüzyılda Yazılmış Bir Pend-nâme-i Attar Şerhi: Abdurrahman Abdi Paşa’nın Müfîd’i”, V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), 23-24 Haziran 2014, İstanbul.

      Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Koşik, Halil Sercan (2013), “Hârût ve Mârût Hakkında Tercüme Bir Risale”, Gazi Türkiyat, Bahar, 12, s. 141-153.

Koşik, Halil Sercan (2014), “Nûşirevân-ı Âdil’in Hikmetlerini İçeren Mensur Bir Nasihat-nâme”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, 6, s. 135-144.

Koşik, Halil Sercan (2014), “Bâkî’nin Arapça’dan Tercüme Mensur Bir Eseri: Fezâ’il-i Mekke Yahut el-İ’lâm bi-A’lâmî Beledillâhi’l-Haram Tercümesi”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S.10, s. 131-148.

          Kitaplar

Adem Ceyhan – Halil Sercan Koşik, Recaizade Mahmut Ekrem, Eskilerden Birkaç Şair -Kudemâdan Birkaç Şâir-, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2014.

Halil Sercan Koşik (Özer Şenödeyici ile birlikte), Fezâyî Divanı, Kitap & Cafe Serüven, İstanbul 2015.

Halil Sercan Koşik (Bahir Selçuk, Beyhan Kesik, Özer Şenödeyici ve Fatma Kola ile birlikte), Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul, 2015.

Halil Sercan Koşik (Özer Şenödeyici, Can Şen ve Sultan Şenödeyici ile birlikte), Sözlü ve Yazılı Anlatım Bilgileri, Kesit Yay., İstanbul 2015.

Halil Sercan Koşik, Nasihat-nâme-i Sıdkî (İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Kömen Yay., Konya 2016.

ATIFLAR

 1. Kaçar Mücahit, 2015. “Bâkî’nin Dilinden Kanuni’nin Son Seferi: Fezâil-i Cihad’da Yer Alan Sigetvar-nâme”, Littera Turca, , S. 1, s. 27-46.
 2. Karacan, Büşra, 2015. Abdurrahmân Abdî Paşa’nın Müfîd adlı eseri (1-35a varakları arası inceleme- metin), Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 3. Handan Akyurt, 2015. Nef’î Divanında “Gam ve Neşe” Kavramları, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ordu.
 4. Dženita Karić 2015, “Djelo ‘Dalīl al-sāʾirīn’ Imām-zāde Ḥasana al-Būsnawīja i faḍāʾilska literatura: tekstualni autoritet i sveti prostor”, Prilozi za orijentalnu filologiju,  65, p. 51-87.
 5. Esra Hacımüftüoğlu, 2016. “Bağdat’ın Şia’dan Alınması Münasebetiyle 1639 Yılında Osmanlıca Te’lif Edilmiş El-‘Ȃdiyȃt Sȗresi Tefsiri”, EKEV Akademi Dergisi, Kış, Sayı:65, s. 171-194.
 6. Serhan Alkan İspirli, 2016. “Müellifi Bilinmeyen Bir Eser: Dâstân-ı Nasihat”, ASOS JOURNAL (The Journal of Academic Social Science), Yıl: 4, Sayı: 32, Kasım 2016, s. 44-61.
  1. Gültekin, T. Yıldız, E. Bahadır, A., 2016. “Hedef Kavramin Metaforik İncelenmesi: Zühre Yıldızı Örneği.” İdil, 5 (26), s.1825-1848
 7. Melek Dikmen ve Kamile Çetin (2016). “Klâsik Türk Edebiyatında Tefe’ül Geleneği Ve Kitap Falının Şiire Yansıması”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), N: 49 , p. 191-204.
 8. Ramazan Çiftlikçi 2016. “Âşık Sıtkı Baba Dîvânı’nda Devriyeler”, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, C.:2, S.: 2, s. 13-33.
 9. Kenan Erdoğan ve Serpil Akgül 2016. “Divan Şiirinde Gül Redifli Gazeller Üzerine Bir İnceleme”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.:40, S.:2, s. 53-65.
 10. Yaşar Türkben ve İrfan Görkaş 2017. “Ameli Hikmetin Yozgatlı Öncüsü: Halil İpek Hocaedendi”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C:6, S:2, s. 55-83.
 11. Kamila Barbara Stanek 2017, “Dilde Yaşayan Kültür: Eski Geleneğin Tasarruf KavramıÖrneğinde Kültürel Miras Olarak Türk ve Leh Atasözlerinde Yansıması”, Kültürel Bellek 2017 Sempozyum, 7-9 Kasım 2017.