Prof. Dr. Metin ARIKAN

??????????????????????

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege    Üniversitesi 1994
Y. Lisans Halk Bilimi Ege    Üniversitesi 1999
Doktora Halk Bilimi Ege   Üniversitesi 2003
Doçent Halk Bilimi Ege Üniversitesi 2012

 

Yüksek Lisans Doktora Tezleri

 

Derya MÜRK “Kazak Batırlık Dastanları Üzerine Bir İnceleme” Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2011.

Erol SAKALLI: Amerikan Bilim Dünyasının Türk Dünyasına Bakışı: Indiana Üniversitesinde Türk Kültürü Üzerine Yayımlanan Eserlerin Analizi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2011.

Didar ANNABERDİYEV: Türkmen Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2012.

Yönetilen  Yüksek Lisans Tezleri

 

Meral Mert: Çağdaş Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Analitik Bibliyografyası, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2007.

Zeynep ATASOY: Ömer Osman Erendoruk, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Romanları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2010.

Zhamilya  Sultanbaikyzy: Mirjakıp Duvlatulı’nın Hayatı ve Edebi Şahsiyeti, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2011.

Nazanin Zolfaghari: Nasır Menzuri Hayatı Edebi Kişiliği ve Karaçuha Romanı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2013.

 

Makaleler:

Uluslararası İndekslerce Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Er Esim/Eşim Destanı Bağlamında Destan-Tarih İlişkisi ve Destanın Oluşumu”, Türk Dünyası Araştırmaları C. 98, S. 194, İstanbul Eylül Ekim 2011, s. 155-167.

“Fıkralarda Bektaşi Tipine Atfedilen İktidar Algısının Kökenleri”, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt 7/1, Samsun 2012, s. 233-250. (Gaye Yavuzcan A. Aghdam, Akbar A. Aghdam ile birlikte)

“Kazak Edebiyatında İlk Roman Bakıtsız Jamal”, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt 3/7, Erzincan 2008, s. 39-82

“Kutsal Kırgız Kalpağı”, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt 3/2,  Erzincan 2008, s.33-42.(İsmail Turan Kallimci ile birlikte)

“Mirjakıp Duvlatulı: Hayatı ve Eserleri”,  Journal of Modern Turkish Studies, S. 5/4, Ankara 2008, s. 102-121.

“Akmolla Muhamediyarulı (Hayatı ve Eserleri)”,  Turkish Studies,  International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,  Cilt 5/1,  Erzincan 2010, s. 721-735.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

“Türk Sözlü Kültür Geleneğinde Ayrıntılar-2: “Hayvan Ata Kültü mü? Atalar Kültü mü?, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi  VI/ I,  İzmir 2006,  s. 13-18.

“Türk Dünyası Edebiyat Terimlerinin Kalıplaşması-I”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi III, İzmir 1999, s. 121-133.

Kerim Gurbannepesov’un Ölümünün 20. Yıl Anısına: Hayat Hikâyesi ve Şiirleri, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt VIII/1, İzmir 2008, s. 17-29.

Gaspıralı’nın Türk Dünyası’na Tesirleri”,  Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 17, Türk Dil Kurumu, Ankara 2004, s. 69-76.

Bildiriler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

Küreselleşme ve Millî Kimlik Açısından Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması”, Kültür Bakanlığı VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 7 Haziran–1 Temmuz 2006

“Türk Sözlü Geleneğinde Ayrıntılar-I”, Beş Silah, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, I. Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri TİKA, C.I, Ankara 2007, s. 147-151.

“Arzu İle Kamber Hikâyesinin Nevşehir Varyantları İle Azerbaycan Varyantının Mukayesesi”, 1. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri 16-19 Kasım 2011, C. V,  Grafiker Yayınları, Ankara 2011,  s. 175-197. (Tuğba Bayrakdarlar ile birlikte)

Göroglu Şadessanynun Gazak Nusgalary, Görogly Yordumy we Gündogar Edebiyaty, 23-25 Eylül 2009, Doşoguz 2009. Görogly Yordumy we Gündogar Edebiyaty Haklara Ulmu Maslahatynyn Nutuklarynyn Gysgaça Beyany, Doşoguz 2009, s. 81,82, 195-196.

“Kazak Sözlü Geleneği Temsilcilerinden Sal Seriler”,  2. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Çeşme-İzmir, 2010

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

“Bursa Halk Kültüründe Eski Türk İnançlarının İzleri ve Bunların Türk Dünyası Sözlü Anlatmalarındaki Yansımaları” Bursa Uludağ Üniversitesi II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II, Bursa 20–22 Ekim 2005, s. 401-413.

 

Kitaplar

Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Kazak Jırav ve Akınları, Elik Yayınları, Uşak 2010, 265+7s., ISBN: 978-9944-0209-7-8.

Başlangıçtan 20. Yüzyıla Kazak Jırav ve Akınları. Ankara: Gece Kitaplığı 2014.(Gözden Geçirilmiş 2. Basım)

Alpamıs ve Kambar Batır (Haz.) Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011, 229 s. (Prof. Dr. Fikret Türkmen’le Birlikte) ISBN: 978-975-16-2375-1.

Köroğlu’nun Kazak Anlatmaları,  Türk Dil Kurumu Yayınları 908, Ankara 2007, 807 s., ISBN: 978-975-16-1965.

Kazak Destanları II, (Haz.) Türk Dil Kurumu Yayınları 899, Ankara 2007, 491 s.(ISBN 978-975-16-1947-1)

Kırım’ın Kırk Batırı (Akt.) Türk Dil Kurumu Yayınları 913, Ankara 2007, 1048 s. (Prof. Dr. Fikret Türkmen’le Birlikte) ISBN: 978-975-16-1999-0

Kız Jibek Kazak Aşk Destanı, Türksoy Uluslar arası Türk Kültür Teşkilatı, Ankara 2011, 276 s. (Dinara Düysebayeva ile birlikte) Editör: Askar Turganbayev. ISBN: 978-975-723-83-3.

Kars’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası, TC. Kars Valiliği Yayınları, Kanyılmaz Mat., İzmir 2010, 409 s. (Yayıma Haz: İbrahim Özkaya, Kemal Alin, Dr.Yaşar Kop, Dr. Metin Arıkan.) ISBN: 978-605-363-732-5.

Âşık Lütfi Aydın Hayatı, Sanatı ve Hikâyeleri, Kanyılmaz Matbaası, İzmir 2011, 436 s. (Yayıma Haz: Fikret Türkmen, Ekber Enveri, İbrahim Özkaya, Kemal Alin, Yaşar Kop, Serpil Ersöz, Musa Aydın’la birlikte.) ISBN: 978-975-01411-3-3.

Kitap İçi Bölümleri

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Kazak Edebiyatı I, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cilt 27, Ankara 2004, (Aktarma) (Prof. Dr. Ali Duymaz, Doç. Dr. Mehmet Aça, Doç. Dr. Nergis Biray ile birlikte)

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Kazak Edebiyatı II, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cilt 28, Ankara 2004,  (Aktarma) (Doç. Dr. Nergis Biray, Doç. Dr. Orhan Söylemez, Dr. Almagül İsina ile birlikte)

“Kahramanın Dönüşümü”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir 2005, s. 55-63.

“Kazak Yenileşme Hareketleri ve İlk Kazak Romanlarından Kız Körelik, Kalın Mal ve Kamar Suluv”, Fuzuli Bayat Armağanı, Çağlar Yayınları, Ankara 2008, s. 123-134.(Dinara Düisebayeva ile Birlikte)

“Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçişte Bir Ortaçağ Metni İbn Bibi’nin Selçuknamesi,” Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, İzmir 2012, s. 123-141. (Gaye Yavuzcan A. Aghdam’la birlikte)

Bir Direniş Destanı: Göktepe”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 2012, s. 397-414. (Didar Annaberdiyev ile birlikte)

“Giriş”, Âşık Lütfi Aydın Hayatı, Sanatı ve Hikâyeleri, Kanyılmaz Matbaası, İzmir 2011, s. 11-17.

“Giriş”, Kars’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası, TC. Kars Valiliği Yayınları, Kanyılmaz Mat., İzmir 2010, s. 11-21. (Ertuğrul Karakuş’la Birlikte)

“Türkü”, Kars’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası, TC. Kars Valiliği Yayınları, Kanyılmaz Mat., İzmir 2010, s. 45-50.  (Gülcan Gülmez’le Birlikte)

Projeler:

 

Türk Dil Kurumu tarafından yürütülen “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti,   Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi”nde proje çalışma ve izleme komitesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Hakemlik

 

Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi

Akademik Bakış Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

Karadeniz Araştırmaları

Türk Dil Kurumu Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi

TÜBA -Tübaked