Doç. Dr. Selma GÜLSEVİN

selma

      Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İnönü Üniversitesi
Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İnönü Üniversitesi
Doktora Türk Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi

 

     Yayınlar

            Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Karay Türkçesinin Kendisine Has Özellikleri ve Türk Lehçeleri Arasındaki YeriKaradeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, Sayı 36, Kış 2013, s.207-222

Geçişli Fiillerle Kurulmuş ‘Deyimleşmiş Birleşik Fiiller’in Yüklem Olduğu Cümlelerde Nesne Meselesi”, Turkish Studies, Volume 6/1, Winter 2011, ss.1181-1185 [http://www.turkishstudies.net/Makaleler/15888829_g%c3%bclsevinselma.pdf]

Karay Türkçesinde Oğuzca Unsurlar”, Turkish Studies, Volume 2/2, Spring 2007, ss.300-306 [http://www.turkishstudies.net/Makaleler/948868203_gulsevinselma.pdf]

“beş kilo elma, üçer dilim ekmek” Tamlamaları Üzerine, EÜ. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C: V, Sayı: 2, İzmir 2005, s.215-217

      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Üzerlerine İyelik Almış –DIK ve –(y)AcAK Sıfat-Fiil Ekli Yapıların Öznelerinde İlgi Ekinin Kullanılıp Kullanılmaması Üzerine”, V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-21 Aralık 2012, Denizli

İstol’zovaniye Sinonimov v Karaimskom Yazıke”, Svyatıni i Problemı Sohraneniya Etnokul’turı Krımskih Karaimov Karayev, Materialı Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii, (Simferopol-Yevpatoriya-Cuft Kale 14-16 Sentyabrya 2007 g.), Simferopol 2008, 61-67.Kırım-UKRAYNA

      Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Karay Türkleri”, Yeni Türkiye (Türk Dünyası Özel Sayısı II), Yıl:9, Sayı 54, Eylül-Ekim 2013, s.2833

Yüklemi Deyimleşmiş Birleşik Fiil Olan Cümlelerde Özne”, Türk Dili, Sayı: 609, Eylül 2002, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2002, s.612-618

Türkiye Türkçesinde Fiilden Yapılan Araç-Gereç Adları”, AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:3, Afyon 1999, s.99-113

      Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Uşaklı Bir Kültür Adamı: Salah Özkol“, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, 25-27 Aralık 2001 Uşak, Bildiriler C.2, s. 695-698

      Diğer yayınlar

(Kitap) Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları I. Fiilden İsim Yapan Ekler, Malatya 1993, 125 s. (Gürer Gülsevin ile birlikte)

Koyun ile Kurt (Türkmence Masal)”, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 182, Şubat 1993, s.15-16

Karaçaylı Bir Şair: Soslan Bayçorov ve Şiirleri”, Kırkambar, Malatya 1992