Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ŞEN

nurcan

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite
Lisans Türk Dili ve Edeb. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı. Gazi Üniv. Sosyal. Bil. Enstitüsü
Doktora Yeni Türk Edebiyatı Gazi Üniv. Sosyal. Bil. Enstitüsü

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Ali Sarıca, Hüseyin Kâmî Hayatı ve Eserleri

Serdar Özgün, 1920-1930 Yılları Arasında Yayımlanan Türk Romanında Değerler

Makaleler:

Uluslararası İndekslerce Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

Nurcan Uçak Şen-Sevim Karabela, Bektaşilik Araştırmaları II, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Araştırma Dergisi, S. 6, Yaz 1998

  1. Şen, C. Şen, “Füruzan’ın Eserlerinde Karnavalımsı Bir Mekân Olarak İstanbul”, Turkish Studies, İnternationel Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Sayı 4/8, 2009, Sayfa 2129-2140

Nurcan Şen, “Tanzimat Devri Periyodikleri ve Dergicilik” Journal Of Turkology Research, Sayı 5, Güz 2009, Sayfa 381-393

Nurcan Şen, “Balkan Yolcusu” Türk-İslâm Medeniyeti, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 10 Yaz 2010 Sayfa 97-115

Nurcan Şen “Yusuf Nihad’ın Senelerce Duyul(a)mayan Feryad’ı, Bir Annenin Arksından Duyulan Kederin Şiiri”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Sayı 15 Bahar 2013, s.67-85.

Nurcan Şen, İrfan’ın “Aşıkâne Mektuplarında Aşkın Fenomenlojisi”, Türk İslâm Medeniyeti Araştırma Dergisi, Sayı 16, Yaz 2013, s.123-138.

Nurcan Şen, “Cevat Kâzım’ın Poetikası/Şairliği ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies -İnternationel Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, C. 11/4, Kış 2016, s. 873-898.

Nurcan Şen, “Ahmet Nâcî’nin Romanları Üzerine Bir İnceleme”, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, C. 2, S. 1, Kış 20016, s. 497-522

Nurcan Şen, “Bir Kûvâ-yı Milliye Destanı Olarak Cevat Kazım’ın İnkılabın Şiiri Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme”, TUBAR, S. 39, Bahar 2016, s. 203-223.

 

Bildiriler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

Nurcan Şen “Die türkisch-deutsche Annaherung im Vorfeld des Erstan Weltkriegs und die fransösische Presse” II Internationales Symposium Über Die Deutsche-Türkischen Beziehungen Aus Historischer Und Kültüreller Perspektive, Julius Maxmilians Universitat Würzburg, 14-17 Kasım 2013, Würzburg

Cafer Şen, Nurcan Şen, “Necdet Rüştü Efe’nin Yazarlığı ve Manzum Romancılığı” Ist İnternational Symposium of Turkish Language and Literature 23-25 October, Isparta 2007

Cafer Şen, Nurcan Şen, “Nasreddin Hoca’nın Fıkralarında Karnaval Unsurlar”, 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca İle Anlamak Sempozyumu, Akşehir, Türkiye, 8-9 Mayıs 2008, “21. Yüzyılı Nasreddin Hoca İle Anlamak Bildiri Kitapçığı, Sayfa 757-773

Nurcan Şen, “1877-78 Osmanlı-Rus Harbinin Türk Edebiyatındaki Akisleri”, I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013, Çankırı Karatekin Üniversitesi. Çankırı

Nurcan Şen “Bir Şehir Yazarı Olarak Çaylâk Mehmed Tevfik Efendi’nin Gözüyle Bir Şehrin Eğlence ve Kültür Hayatı” III. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 1-3 Mart 2015, Şanlıurfa.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Nurcan Şen, Uşaklı Mutasavvıf Halvetî Şairleri, II. Uşak Sempozyumu Uşak Valiliği-Uşak İli Kalkınma Vakfı Yayınları, Uşak 2012. s.173-183

Kitaplar

Nurcan Şen, Mehmed Celâl’in Eserleri, (Hazırlayan), Ankara, 2014, Kurgan Yayınları.

Nurcan Şen, Tahiür’l Mevlevi, Teşebbüs-i Şahsî, (Hazırlayan), Ankara, 2014, Kurgan Yayınları.

Cafer Şen, Nurcan Şen, “Fuat Köprülü, Hayat-ı Fikriye”, Ankara 2007, Akçağ Yayınları

 

Ulusal Edebiyat Dergilerinde Çıkan Makaleler

Nurcan Uçak, Attila İlhan’ın Şiir Üzerine Düşünceleri-Sanatçı Özünü Yansıtır Şiire, Gündüz, 11 Temmuz 1995

Nurcan Uçak, Attila İlhan’ın Şiir Üzerine Düşünceleri-Şair ve Şairin Görevi, Gündüz, 12 Temmuz 1995

Nurcan Uçak, Attila İlhan’ın Şiir Üzerine Düşünceleri-Hangi Şiir, Gündüz, 13 Temmuz 1995

Nurcan Uçak, Attila İlhan’ın Şiir Üzerine Düşünceleri-Türk Sanatçıları ve Anadolu Gerçeği, Gündüz, 14 Temmuz 1995

Nurcan Uçak; Mersin’den Bir Mektup Niyetiyle, Med Vakti, 1994

Nurcan Uçak, Yavuz Bülent Bakilerle Türkistan Turu, Çağrı, 1994