Doç. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ

12227663_10153666779313904_5007009672835795716_n

Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Gazi Üniversitesi -Ankara 1999
Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Gazi Üniversitesi -Ankara 2003
Doktora Türk Dili ve Edebiyatı Gazi Üniversitesi -Ankara 2006

 

      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçent: 2011

Doçent: 2013

     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

  Yüksek Lisans Tezleri

Ahmet AKDAĞ,  Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi’ndeki 19 HK 2207 Numaralı Şiir Mecmuası: İnceleme-Metin. (YL, 2013)

Ayşenur KAZDAL,  06 Mil Yz A 8071 Numaralı Şiir Mecmuası: İnceleme-Metin, (YL 2012-devam ediyor.)

Ahmet YAKAR, Dürr-i Masûn: İnceleme-Metin, (YL, 2014-devam ediyor.)

 Doktora Tezleri

Hamza KOÇ, Nizamî’nin Hamsesinin Mensur Tercümesi, (2013-devam ediyor.)

 

     Yayınlar

  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Şenödeyici, Özer (2007). “Hicvin Ruhsal Yönü ve Bir Örnek: Tatariye-i Fehîm”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 42 (Yaz), s. 191-205.

Şenödeyici, Özer (2007). “Osmanlının Görsel Şiirleri II: Şiir Çizmek Sanatı ve Geometrik Şekillerde Denge”, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 1, S. 4 (Yaz), s. 543-565.

Şenödeyici, Özer (2009). “Osmanlının Görsel Şiirleri III: Trajedi’nin Gölgesinden Hüner Gösterisi”, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 1, S. 6 (Kış), s. 586-592.

Şenödeyici, Özer (2009). “Türk Dilinde Mecaz-ı Mürsel”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten, 2005/II, s. 119-133.

Şenödeyici, Özer (2009). “Osmanlının Görsel Şiirleri I: Resim Yazmak Sanatı ve Sâdıkî’ye Ait Bir Müşeccerin Tetkiki”, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), S. 26 (Güz), s. 217-227.

Şenödeyici, Özer (2009). “Sihâm-ı Kazâ’da İstinsahı Problemli Bir Sözcüğün Anlamı ve İmlâsı Üzerine Düşünceler”, Türkoloji Kültürü, C. II, S. 3 (Kış), s. 109-115.

Şenödeyici, Özer (2009). “Hurufîliği Ön Yargıdan Arındırmak Bağlamında Ferişteoğlu’nun Hidâyetnâme’sinin Tetkiki ve Neşri”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 3 (Güz), s. 87-146.

Şenödeyici, Özer (2010). “Nef’î ve Gürcü Mehmed Paşa Mücadelesinin Tarihî ve Edebî Boyutları”, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S. 6 (Bahar), s. 319-332.

Şenödeyici, Özer (2010). “Tarihin Edebiyatı ve Edebiyatın Tarihi Arasında Moskof Destanları I”, Karadeniz, S. 6, s. 88-117.

Şenödeyici, Özer; K. A. Gıynaş (2010). “Teorik Açıdan Aruz İlmi ve Üç Aruz Risalesi”, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 3, S. 14 (Güz), s. 226-240.

Şenödeyici, Özer (2011). “Karagöz Perde Gazellerine Nâilî’den Bir İlave”, Millî Folklor, S. 90 (Yaz), s. 93-100.

Şenödeyici, Özer (2011). “Yaygın Bir Yanlış Algılama: Âşık Paşa’nın Ulu Menzilleri”, Dil Araştırmaları, S. 9 (Güz), s. 35-44.

Şenödeyici, Özer (2012). “Alevîlikte Hurufî Tesirinin ve Istırabın Temsili Olarak 72 Sayısı”, Alevilik Araştırmaları, S. 3 (Yaz), s. 257-266.

Şenödeyici, Özer (2012). “Nâilî’nin Bilinmeyen Şiirleri ve Onlar Hakkında Bazı Mülahazalar”, C. 7., S. 1 (Kış), Turkish Studies, s. 1925-1939.

Şenödeyici, Özer (2012). Eskicumalı Hamîd’in Bir Şiirini Yeniden İnşa Denemesi”, Alevi Araştırmaları Dergisi, S. 4 (Kış), s. 191-200.

Şenödeyici, Özer (2013). “Klâsik Şiire Akseden Karagöz”, Gazi Türkiyat, S 13 (Güz), s. 111-120.

Şenödeyici, Özer (2013), “Nesîmî’nin Mahlasları Problemi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 68 (Kış), s. 171-200.

Şenödeyici, Özer (2014), “IV. Murat’ın Bağdat Seferi Hakkında Yazılmış Bir Kaside: Tulû’î’nin Pesendîde-nâme’si”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 2/1 (Haziran), 1333-150.

Şenödeyici, Özer (2014). “Tradition of Fortune Telling with the Name of Prophet and Three Written Works about it”, Gazi Türkiyat, S. 14 (Bahar), s. 67-104.

Şenödeyici, Özer (2014), “Kemal Paşazâde Tarafından Tercüme Edildiği Düşünülen Bir Eser: Ahvâl-i Kıyâmet, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 36 (Güz), s. 291-319.

Şenödeyici, Özer; Ahmet Akdağ (2014), “Hurufilikte Ebced Hesabının Kullanımına Dair Bir Risale”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, S. 8 (Aralık), s. 227-237.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Şenödeyici, Özer (2007). “Alevî-Bektaşî Eskatolojisi Açısından Ferişteoğlu’nun Âhiretnâme’si”, 2. Uluslar Arası Türk Kültür Evreninde Alevîlik ve Bektaşîlik Bilgi Şöleni 17-18-19 Ekim Ekim 2007 Bildiri Kitabı, C. 1, s. 263-294.

Şenödeyici, Özer (2008). “Nesîmî’ye Ölüm Telkin Eden Model: Hallac-ı Mansur”, II. Uluslar Arası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK) Bildiriler, C. 2, s. 675-684.

Şenödeyici, Özer (2008). “Maneviyatın Somut Göstergesi Olarak Ahîlikte Şed”, 1. Uluslar Arası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu Bildirileri, C. 2,  s. 983-991.

Şenödeyici, Özer (2010). “Nâilî Şiirinin Penceresinden Eğlenceye Hikmetle Bakmak”, III.Uluslar Arası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK) Bildiriler, C. 2, s. 1303-1317.

Şenödeyici, Özer (2014). “Garîb-nâme’de Hoşnut Edilmesi Gereken Beş Şahıs Üzerine”, Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu 1-2 Kasım 2013 Kırşehir Bildiri Kitabı, Kırşehir: Kırşehir Valiliği Yayınları, s. 423-441.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Şenödeyici, Özer (2007). “Nef’î Biyografisine Ek”, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), S. 21 (Bahar), s. 179-199.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Diğer yayınlar

Kitaplar

Şenödeyici, Özer (2012). Osmanlının Görsel Şiirleri, İstanbul: Kesit Yayınları.

Şenödeyici, Özer (2012). Kilisli Ebû Bekir Vahîd Divançesi, Konya: Kömen Yayınları.

Şenödeyici, Özer; Ahmet Akdağ (2013). Tırnovalı Râşid Divançesi, Konya: Kömen Yayınları.

Şenödeyici, Özer (2014). Harâb-âbâd (Osmanlı Şiiri Üzerine Düşünceler), Ankara: Gece Kitaplığı.

Şenödeyici, Özer (2014).Gazeller ve Güzeller (Osmanlı Şiiri Şerhleri), Ankara: Gece Kitaplığı. [2. baskı 2014 Kesit Yayınları].

Şenödeyici, Özer; Ahmet Akdağ (2014).Ulu Çınarın Gölgesinde Bir Şair: Meylî ve Şiirleri, Ankara: Gece Kitaplığı.

Şenödeyici, Özer (2014). Aristoteles’tenSavaş Adabı ve Ahlâkı: Âdâb-ı Harb ve Üslûb-ı Ceng, İstanbul: Büyüyenay Yayınları.

Şenödeyici, Özer (2015). Aruz Teori ve Uygulama, İstanbul: Kesit Yayınları.

Şenödeyici, Özer (2015). Fevzî Divanı XVII. Yüzyıl, Ordu: Serüven Kitabevi.

Şenödeyici, Özer, Halil Sercan Koşik (2015). Fezâyî Divanı XV. Yüzyıl, Ordu: Serüven Kitabevi.

Özer Şenödeyici (Halil Sercan Koşik, Bahir Selçuk, Beyhan Kesik,  ve Fatma Kola ile birlikte)2015. Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, İstanbul: Kesit Yay.,

Özer Şenödeyici (Halil Sercan Koşik, Can Şen ve Sultan Şenödeyici ile birlikte) 2015. Sözlü ve Yazılı Anlatım Bilgileri, İstanbul: Kesit Yay.,

Şenödeyici, Özer (2016). Şak Hastalık Mıdır Değil Midir?, Ankara:Gece Kitaplığı

Şenödeyici, Özer, Büşra Uygunoğlu (2016). Destan-ı Kabir – Kitabı, Ankara: Gece Yay.

 

Ortak Kitap / Kitap İçi Bölüm

Şenödeyici, Özer; M. F. Köksal, O. Kurtoğlu, H. Karaköse (2008). Kırşehir Müzesindeki Ahilik Belgeleri – Ahi Şecerenameleri, Beratlar, Vakfiyeler (Şecerename Nu.: 1, Şecername Nu.: 2, s. 2-55), Kırşehir: Kırşehir Valiliği.

Şenödeyici, Özer; Fatih Usluer (2013). Abdülbaki Gölpınarlı, “Abdülbaki Gölpınarlı’nın Hurufîlikle İlgili Çalışmaları”, Editör: İsmail Hakkı Aksoyak, Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı, s. 83-114.

Şenödeyici, Özer; Fatih Usluer, İsmail Arıkoğlu (2014). Hurufilik Bilgisi Ferişteoğlu Abdülmecid Külliyatı,(Âhiret-nâme ve Hidâyet-nâme metinleri, s. 161-222.), Ankara: Gece Kitaplığı.

İdari Görevler

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı 2012-2014

 

Ödüller

İLESAM Teşvik Ödülü 2012